ธุรกิจ The Gems

เกียรติรางวัลสำหรับนักธุรกิจ ของ The Gems

คุณสามารถ สมัครสมาชิกกับ The Gems เพื่อเริ่มต้นสร้างธุรกิจ ได้ง่ายๆ ทุกคนสามารถทำได้ ซึ่งในระหว่างการทำงานเพื่อดูแลองค์กรธุรกิจให้เติบโต และแผ่ขยายกว้างออกไป ย่อมต้องเผชิญกับปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ซึ่งเป็นธรรมชาติของการฟันฝ่าเพื่อประสบความสำเร็จ เฉกเช่นในทุกธุรกิจ ความมุ่งมั่น อดทน และตั้งใจเรียนรู้เพื่อรักษาและเพิ่มพูนความสำเร็จให้กับองค์กรธุรกิจ ย่อมเป็นบทพิสูจน์ ของผู้นำที่ยิ่งใหญ่ นักธุรกิจ The Gems ที่ประสบความสำเร็จในลำดับขั้นเกียรติรางวัลต่างๆ จึงเป็นที่ยกย่องและชื่นชม รวมทั้ง เป็นแรงบันดาลใจแก่นักธุรกิจ The Gems รุ่นต่อๆ ไป บริษัทได้จัดเตรียมสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมพิเศษที่นอกเหนือจากแผนธุรกิจ The Gems เพื่อร่วมแสดงความยินดีและประกาศเกียรติคุณของท่านนักธุรกิจ TheGems ในแต่ละลำดับขั้นความสำเร็จ ดังต่อไปนี้

 
Crown Diamond

Gold Diamond

ผู้ทำรายได้ต่อเดือนในรอบปฏิทิน
จำนวน 600,000 บาท ติดต่อกัน 3 เดือน
โดยมีโครงสร้าง Diamond ข้างละ 1 คน
สมัครสมาชิก